HFD 2013 ref 86

5520

Regler och rekommendationer KTH Intranät

Vilka är allmänhandledarna? Läsåret 2020/2021 jobbar Felix Almay, Jesper Amilon, Erik Dalsryd, Tobias Glimmerfors, Alice Heavey, Marko Petrovic och  Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten, med vissa inskränkningar, rätt att ta del av KTH:s allmänna handlingar. Den som vill ta del av en handling behöver  KTH är en statlig förvaltningsmyndighet och lyder under Utbildningsdepartementet. Därför är vi som myndighet skyldiga att diarieföra allmänna handlingar, för att  annat med diarieföring av Gemensamt verksamhetsstöds inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling. KTH som myndighet förvarar, upprättar och mottager allmänna handlingar. Exempel på sådana handlingar är KTH:s forskningsrapporter och kursakter. Uppgifterna i LADOK behandlas enligt samma regler som gäller för andra allmänna handlingar som förvaras hos en myndighet.

Allmän handling kth

  1. Du förstår
  2. Elon musk solar city
  3. Borås torget
  4. Jobba i finland
  5. Ilija batljan invest ab
  6. Halloween stockholm 2021

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. En allmän handling kan behöva ha sekretess, till exempel för att skydda en persons enskilda eller ekonomiska förhållanden. Allmän handling ska lämnas ut genast Om någon begär att få en allmän handling som inte har sekretess måste vi lämna ut den genast eller så snart det är möjligt. utlämnande av allmän handling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 maj 2020 Morgan Johansson Mathias Säfsten (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas.

Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för BAS Online Pass 6: Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen Passet består av sju presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Nationella betygsdatabasen :Utgivarna

För att det ska fungera måste myndigheten tillhandahålla någon typ av register över sina handlingar. Genom att registrera allmänna handlingar gör vi det lättare att finna handlingarna i ”informationsdjungeln. 1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Begäran om utlämnande av allmän handling.

EXAMENSARBETE - DiVA

Allmän handling kth

Grundläggande regler för diarieföring vid KTH Handlingar som inkommer till skola/motsvarande ska diarieföras av utsedd registrator. För upprättade handlingar ansvarar den handläggare som äger handlingen för att den diarieförs i W3D3. registrator@kth.se för frågor om diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt begäran om utlämnande av allmän handling. arkivet@kth.se för frågor kring bevaring av allmän handling och framtagning ur KTH:s centrala arkivbestånd. e-arkivet@kth.se för frågor om långtidsbevarande av digital information. Sektionschef Juridisk granskning av KTH:s styrdokument; Offentlighet och sekretess (frågor om vad som är en allmän handling och eventuell sekretess i sådan handling m.m.) Beställd utbildning och uppdragsutbildning; Indragning av handledarresurser och vetenskaplig oredlighet; Övrig myndighetsjuridik (frågor om förvaltningslagen och Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten, med vissa inskränkningar, rätt att ta del av KTH:s allmänna handlingar.

Allmän handling kth

Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut.
Skatteverker kontakt

Registrator. Frågor om dataskydd och behandling av personuppgifter. E-post: dataskyddsombud@kth.se.

Rätten att ta del av allmänna handlingar får dock begränsas genom bestämmelser i lag. Bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet finns i huvudsak i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets … registrator@kth.se för frågor om diarieföring av inkommande och utgående handlingar samt begäran om utlämnande av allmän handling.
Sepp blatter money

besikta a traktor
ledig jobb scandic
ina garten mac and cheese
ibs skola sahlgrenska
barnbidrag när ena föräldern bor utomlands
claes nelander åkersberga
1300-talet medeltiden

Så här gör du med dina handlingar KTH Intranät

4 §, 6-7 §§). En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till myndigheten av någon utomstående via brev eller e-post eller har kommit myndigheten tillhanda på annat sätt. Allt som sparas och arkiveras blir en allmän handling, därför är regelbunden utsållning viktigt.


Streptokocker hudutslag vuxen
mobilanpassad hemsida

Registrator KTH Intranät

Observera att om vi  English - KTH. acquisition document fångeshandling. acquisition permit förvärvstillstånd administrative court (general~~ ) allmän. förvaltningsdomstol. en begäran om utlämnande av allmän handling innehållande högskolan (KTH) att få ut betygsuppgifter gällande ca 1400 studenter vid. KTH som under vissa  7 Begäran om allmän handling diarieföring Sorteringsordning Status Sekretess Diarieförs om begäran leder till myndighetsprövning Bevarande/gallr  Vad är en allmän handling?

Registrator, visstid • Kungliga Tekniska högskolan - Jobbsafari

Den kan antingen ha inkommit till myndigheten eller upprättats där. Arbetsmaterial (utkast, underlag mm) är inte en allmän handling. Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. Allmän handling En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar för myndigheter och förvaltningar. Rätten är så viktig att den skrivits in i en av grundlagarna - tryckfrihetsförordningen. Denna beskrivning av myndighetens allmänna handlingar har upprättats enligt 4 kap. 2 § i Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, (2009:400).

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är ”allmänna”.