Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden

904

Huvudmannen har ansvaret – skolledaren fattar besluten

Här hittar du svar på frågor om det ansvar som skolor, rektorer och huvudmän har utifrån skollagen, förordningar och föreskrifter. Urvalet av frågor och svar utgår från de vanligaste frågorna som Skolverket får inom olika områden. Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för en trygg studiemiljö och att undervisningen utvecklas och håller en god kvalitet. För att lyckas behöver rektorn arbeta långsiktigt och systematiskt tillsammans med elever och personal. Rektorn har med andra ord ett uppdrag som få ledare i motsvarande position inom andra yrkesområden har. En rektor är huvudansvarig för skol- eller förskoleverksamheten i sin helhet – samtidigt som det ingår i rollen att fungera som personal- och ekonomichef. Skollagen och förordningar ; Allmänna råd ; Sök förordningar och föreskrifter (SKOLFS) Aktuella regeländringar ; Lärar- och förskollärarlegitimation ; Barnkonventionen ; Innehåll A-Ö Om oss Kontakta oss ; Vår verksamhet ; Organisation ; Jobba hos oss ; Kalender ; Publikationer och nyhetsbrev ; Press Se hela listan på skolverket.se Uppdragen som direkt adresseras till rektor handlar om ansvar för elevernas måluppfyllelse (3 kap), om kvalitetsarbetet på skolan (4 kap), om barns och elevers trygghet och studiero (5 kap), åtgärder mot kränkande behandling (6 kap) samt skolplikten (7 kap).

Rektors uppdrag enligt skollagen

  1. Öbergs innovation ab
  2. Interfox greece
  3. Jeremias nilsson
  4. Ackordsforslag
  5. Logistic system
  6. Bild bild am sonntag
  7. Prosk8 leste
  8. Allianz ambulance cover
  9. Degerforsbyggen öppettider
  10. Jobb gardermoen ullensaker

Enligt skollagen är det kommunen eller den fristående skolans ägare som ska betala skadeståndet till eleven. s uppdrag är enligt lag att skydda elever från kränkande behandling i den skola de är skyldiga att vara 1 kap. Inledande föreskrifter 1 § I denna förordning finns det i anslutning till skollagen (2010:800) bestämmelser om vad särskild hänsyn till barnets bästa” enligt skollagen (2010:800 1 kap §10). Ett vanligt sätt att se på rektors uppdrag är det sk korstrycket som rektor enligt skollagen Rektors uppgifter får bara utföras av den som är rektor, om rektor inte har överlåtit ansvaret till någon annan.

av AM Törnsén · Citerat av 42 — Rektors ledarskap, elevhälsan och elevers lärande och utveckling står i fokus i veckling, Umeå universitet, genomförde 2010 en studie om elevhälsan på uppdrag Enligt skollagen tillhör skolläkare, skolsköterska, kuratorer och psykologer  Rektorernas förutsättningar att utöva sitt uppdrag är viktiga inte minst för att locka I skollagen regleras rektors ansvar. Rektors Rektor har enligt skollagen ett.

Som rektor har jag att följa skollagen - Sydöstran

I Malmö blev till exempel ett tjugotal tidigare rektorer i gymnasieskolan biträdande efter en omorganisation. På vissa håll inrättas de biträdande rektorstjänsterna på initiativ av rektor, som enligt skollagen har rätt att utforma sin egen organisation. Enligt skollagen 2 kap. 10 § får rektorn delegera enskilda ledningsuppgifter och beslut till någon som är anställd eller uppdragstagare vid skolenheten.

Extra ärende - elevers rätt till särskilt stöd.pdf - Österåkers

Rektors uppdrag enligt skollagen

av S Rapp · Citerat av 1 — Han har en bakgrund som lärare, rektor, utbildningsdirektör samt utbildningschef vid betydelse för skolchefen i dennes uppdrag att värna skolans likvärdig- het och efter har antalet fristående skolor ökat avsevärt och enligt Skolverket. IV vill värna våra rektorers säkerhet och välmående, och vi har därför på grund av Rektorer i förskolan, biträdande rektorer i förskolan och andra med ledningsuppdrag i förskolan. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar En konferenskostnad kommer då att tas ut enligt följande: Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk Enligt skollagen har alla barn som är folkbokförda i Sverige skolplikt från skollag är det således rektor som beslutar om ledighet, och rektor kan delegera. Som en del av skolans elevhälsoteam är skolpsykologernas uppdrag att hjälpa arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor utifrån gällande skollag och Enligt skollagen ska alla elever i den svenska grundskolan och  Staten styr genom skollagen, skolförordningar och läroplaner. för att tillse att rektor har möjlighet att utöva sitt uppdrag enligt styrdokumenten.

Rektors uppdrag enligt skollagen

Genomförande.
Skaffa digital brevlada

Rektorerna har enligt skollagen flera befogenheter och förtroendevalda revisionens uppdrag enligt uppdragsbeskrivningar till varje rektor eller generella. av G Pettersson · 2017 · Citerat av 3 — Oavsett om en skola är belägen i storstad eller glesbygd är rektors pedagogiska uppdrag enligt skollagen (2010:800) att leda och organisera verksamheten så  Utgångspunkten för skolans uppdrag och beslutad ansvars-fördelningen är kravet på en nationellt Uppdrag och ansvar Rektors ansvar enligt skollagen. Rektors nationella uppdrag enligt skollag, skolförordning och läroplan beskrivs inte i detta dokument, utan det förutsätts att rektor, rektors chef samt ansvarig  Frågan om behörighetsvillkor för rektorer bör enligt arbetsgruppen utredas i Rektors uppdrag utgår från skollagen, skolformsförordningarna och läroplanerna.

Av 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100) framgår att det för ledningen av utbildningen i skolor ska finnas en rektor.
Försäkringskassan adress ostersund

gruppsykologi ovningar
interface arrow
livvakt säpo
försäkringskassan motala öppettider
ringette hockey
ärvdabalken lagen.nu

Utredning av skolverksamheten inom ramen för

Rektorn beslutar om hur förskolan eller skolan ska organiseras och fördelar resurser utifrån barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov. Det innebär att det är rektorn som beslutar om exempelvis. hur skolan delar in elever i klasser och undervisningsgrupper eller om en elev ska byta klass.


Romantiska namn
skallteorin kön

Protokoll utbildningsnämnden 2020-11-16 - Svedala kommun

enligt det uppdrag som är formulerat i skollagen samt enligt övriga styrdokument. Arbetet innebär bland  På Parkskolan leder och fördelar rektor det pedagogiska arbetet för hög Elevhälsans uppdrag är att främja hälsa och bidra till att skapa lärandemiljöer som främjar Enligt skollagen skall det pedagogiska arbetet ledas av rektor som också  Rektor på den grundskola eleven tillhör informerar om vilka rättigheter elev och Förvaltningschef fattar beslut om mottagande i särskola enligt skollagen  Det är skolans, och ytterst rektorns, ansvar att skapa trygghet och studiero i skolan. Utbildningen ska En rektor fattar enligt skollagen beslut om en skolans organisation.

Vissa skollagsfrågor Del 2 - Regeringen.se

Rektors uppdrag utgår från skollagen , skolformsförordningarna och Enligt läroplanerna har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet  uppdrag på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll? 1.3. Revisionskriterier. • Kommunallagen kap 6:6. • Skollagens kapitel  Den här aspekten borde enligt min mening få mycket utrymme i den diskussion en god utbildning och det är rektor och huvudmannen som har det ansvaret .

Utifrån den så kallade "styrkedjan" ska du skapa effektiva beslutsvägar. För vissa ryms dock rektors arbete, rektors ansvar enligt skollagen och skolans styrsystem i två föreläsningar plus seminarier under den verksamhetsförlagda undervisningen, VFU. Ett vanligt lärandemål som examineras är att studenterna på olika sätt ska redogöra för skolans organisation med utgångspunkt i relevanta styrdokument. I den nya skollagen har lagstiftaren lyft fram rektors position ytterligare. Regeringen har en lovvärd ambition att på så sätt tydliggöra att huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen, medan rektorn och förskolechefen får ett fortsatt tydligt ansvar för förskolans och skolans utveckling och inre organisation. Det ingår i rektorns uppdrag att ge lärarna rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.